HCA 30/225 StGeo Dutch Blank Form

From MarineLives
Jump to: navigation, search

Expand this area to see details of page purpose, how to register, how to add footnotes, and useful links.
Purpose

This page is for the annotation of HCA 30/225 f.2r.

Annotations can be viewed by everyone on a read-only basis.

For more information on MarineLives and the MarineLives Annotation Project read our Shipping News blog entries:

Annotating Marine Lives, May 1st 2013
Adding value to primary documents, May 8th 2013
Witnesses in Court, 1657-1658 (May 9th, 2013)
Registration to annotate documents

Registration is required to contribute annotations to this page and to other pages in the wiki.

You can register using the following Form, and we will issue you with a UserName and Password for the wiki.
Text formatting

The MarineLives transcription platform is built on MediaWiki, which uses wiki markup to format text. For a guide showing how to produce italics, bold, escaped text and headings, see the MediaWiki page on formatting; there are also guides for internal and external links, image embedding, tables, and more on lists.
Adding footnotes

  • Go into edit mode
  • Insert immediately after the sentence or phrase you wish to annotate the following macro:<ref>This is the footnote text</ref>
  • Replace 'This is the footnote text' with the footnote you wish to add, using the format: first name, surname, title, (place of publication, date of publication), page or folio number
  • Save the page


For more information and advanced formatting, including how to add and format links within the footnote, see the Wikipedia help on footnotes. This uses the same markup formatting.

Example footnote template:

  • ''HCA 13/XX f.XXXX Case: XXXX; Deposition: XXXX; Date: XXXX. Transcribed by XXXX''<ref>[http://XXXXX Electronic link to a digital source]</ref>
Suggested links

Annotate HCA 13/64 Volume Page
Annotate HCA 13/65 Volume Page
Annotate HCA 13/68 Volume Page
Annotate HCA 13/69 Volume Page
Annotate HCA 13/70 Volume Page
Annotate HCA 13/71 Volume Page
Annotate HCA 13/72 Volume Page
Annotate HCA 13/73 Volume Page
Annotate HCA 13/74 Volume Page
Marine Lives Tools

Image

(Invalid transcription image)

Transcription

Blank Form based on HCA 30/225 StGeo Item 30r (IMG_122_11_7770.JPG)

Ick [FILL IN BLANK] van [FILL IN BLANK], Schipper naest Godt van mijnen
Schepe genaemt [FILL IN BLANK] als nu ter tijt gereet liggende voor [FILL IN BLANK]
om metten eersten goeden wint die Godt verlenen sal te zeylen na [FILL IN BLANK]
alwaer mijn rechte ontladinge zijn sal, oirconde ende kenne dat ick ontfangen hebbe onder den overloop
van mijn voorsz Schip van u [FILL IN BLANK] te weten
[FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
al drooge ende wel geconditioneert, ende gemerckt met dit voorstaende merck. Al het welcke ick belove
te leveren (indien mijn Godt behouden reyse verleent) mits myijn voorsz Schip [FILL IN BLANK]
voorsz aen den eersamen [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK] ofte aen sijnen Facteur ofte Gedeputeerden, mits my betalende voor mijn Vracht
van dit voorsz goet [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK] ende de averye nar der usantien
vander zee. Ende om dit te voldoen dat voorsz is, so verbinde ick mijn selven eñ alle mijn goet, ende mijn
voorsz Schip met alle sijn tobehoren. In kennisse der waerheyt, so hebbe ick drie Connossementen hier
af ondertekent met mijnen name, of mijnen schrijvent van mijnent wegen, al van eender inhout, het eene
voldaen, de andere van geener weerden. Geschreven in [FILL IN BLANK] den [FILL IN BLANK] dagh
Anno. [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]

[SIGNATURE, BOTTOM RH SIDE]


Blank Form based on HCA 30/225 StGeo Item 19r (IMG_122_11_7789.JPG)

Ick [FILL IN BLANK] van [FILL IN BLANK], Schipper naest Godt van maynen Schepe genamt
[FILL IN BLANK] als nu teer tydt ghereet ligende voor [FILL IN BLANK] om metten eersten goeden
vvint (die Godt verlenen sal) te saylen na [FILL IN BLANK] al vvaer mijn rechte ontladinge zyn sal
oorconde ende kenne datie ontfangen hennbe onnder den overloop van mije voorsz Schip van v [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK] te vveten [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
al drooge ende vvel gecoditionert, ende gemarct met dit voorstande mare, al het vvelke ic belove te
Ileveren (indien may Godt beauden reyse verleent) met mijn voorsz Schip [FILL IN BLANK]
voorsz aen den eersamen [FILL IN BLANK]
oft aen zijnen Factuer, oft ghedeputerde, mits my betalende voor mijn vracht van dit voorsz goet
[FILL IN BLANK] ende de averije nar der vsantie vander zee.
ende om dit te voldoen dat voorsz is so verbinde ic my seluen ende alle mijn goet ende mijn voorsz
Schip met alle zijm tobehoeren. In kennisse der vvaerhayt so hebbe ick drije conosse menten hier af
ondertje kent met mayne name, oft mayñe Screyvent van maynen vveghen al van eender inhaut, het
eene voldan, de ander van geendet vverden, gheschreuen in [FILL IN BLANK] on den [FILL IN BLANK] dach
[FILL IN BLANK] anno. [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]

[SIGNATURE, BOTTOM RH SIDE]Blank Form based on HCA 30/225 StGeo Item 46r (IMG_122_11_7737.JPG)

Ic [FILL IN BLANK] van [FILL IN BLANK] Schipper naest Godt van my-
nen Schepe genaemt [FILL IN BLANK] als nu tertijdt gereet liggende voor [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK] om metten eersten goeden wint die God verleenen sal te seylen na
[FILL IN BLANK] alwaer mijn rechte ontladinge sijn sal, oirconde en kenne dat ic
ontfangen hebbe onder den overloop van mijn voorschr. schip van u [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
al drooge en wel conditioneert eingemerckt met dit voorstaende merck. Al het welcke ic be-
loove te leveren (indien my Godt behouden reyse verleent) met mijn voorschr. Schip [?XX]
[FILL IN BLANK] voorschr. aen den Eersamen [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK] oft aen sijnen Facteur ofte gedeputeerden., midts ny betalende mijn vracht van
dit voorschr. goet [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK] ende de averye nae der usantien vander Zee.
Ende om dit te voldoen dat voorschr. is, so verbinde ic mijn selven, ende alle mijn goet eñ mijn
voorsch. Schip met alle sijn toebehooren. In kennisse der waerheydt, soo hebbe ic drje conosse-
menten hier as onderteeckent met mijnen name, of mijnen schryvenr van mijnent wegen, al van
eender inhout, het een voldaen, de ander van geen der weerden, Geschreven in [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK] den [FILL IN BLANK] dagh [FILL IN BLANK] Anno [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]

[SIGNATURE, BOTTOM RH SIDE]Blank Form based on HCA 30/225 StGeo Item 67r (IMG_122_11_7693.JPG)

Ick [FILL IN BLANK] van [FILL IN BLANK] Schipper naest Godt vab mijnen Scheepe
ghenaemt [FILL IN BLANK] als bu ter tijt gereet liggende voor [FILL IN BLANK]
om met den eersten goeden Windt (di Godt verleenen sal) te zeylen na [FILL IN BLANK]
alwaer mijn rechte ontladinghe zijnfal, oorconde ende kenne dat ick ontfanghen hebbe onder den over
loop van mijn voorsz. Schip van u [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK] te weten [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
al drooge ende wel gheconditioneert, ende gemerckt met dit voorstaende merck. Al het welcke ick be-
love te leveren (indien my Godt behoude reyse verleent) met mijn voorsz. schip tot [FILL IN BLANK]
voorsz. aen den Eersamen [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK] oft aen zijn Facteur ofte Gedeputeerde, mits my betalende voor mijn vracht van dit
voorsz. goet [FILL IN BLANK] ende de Averye na der Usantien vander Zee.
Ende om dit te voldoen dat voorsz is, soo verbinde ick my selven ende al mijn goet ende mijn voorsz. schip
met alle sijn toebehooren. In kennisse der waerheydt, soo hebbe ick drie Connossementen hier af onder-
teeckent met mijnen Name, oft mijnen schrijvent van mijnent weghen, al van eender inhout, het eene vol-
daen, de ander van geender weerden. Geschreven in [FILL IN BLANK] op den [FILL IN BLANK] dach [FILL IN BLANK] Anno
[FILL IN BLANK]

[SIGNATURE, RH SIDE]Blank Form based on HCA 30/225 StGeo Item 75r (IMG_122_11_7677.JPG)

Ic [FILL IN BLANK] van [FILL IN BLANK] Schipper naest Godt van mynen Schepe, ghenaemt
[FILL IN BLANK] als nu ter tydt ghereedt liggende voor [FILL IN BLANK] om metten eersten goeden Vvindt [?XX]
Godt verleenen sal) te seylen na [FILL IN BLANK] alvvaer mijn rechte ontladinge zyn sal, oorconde ende ker[?XX]
dat ic ontfangen hebbe onder den overloop van mijn voorsz Schip, van u [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK] te vveten [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]
al drooge ende vvel geconditioneert, ende gemerct met dit voorstaende merc. Al het vvelcke ic belove te leveren (indien my[?XX]
Godt behouden reyse verleent) met mijn voorsz Schip tot [FILL IN BLANK] voorsz aen den Eersamen [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK] ofte aen zijnen Facteur ofte Ghe-
deputeerde, mits my betalende voor mijn Vracht van dit voorsz goet [FILL IN BLANK] ende de
Averije ba der usantien van der Zee. Ende om dit te voloen dat voorsz is, so verbinde ic my selven ende all mijn goer, ende
my n boorsz Schip met alle sijn toebehoren. In kennisse der vvaerheyt so hebbe ic drie Connossementen hier ai ondertekent
meet mynen Name, ofte mijnen Schryvent van mijnent vvegen, al van eender inhout, het eene voldaen, de ander van geender
vverden. Geschreven in [FILL IN BLANK] op den [FILL IN BLANK] dach [FILL IN BLANK] Anno [FILL IN BLANK]
[FILL IN BLANK]

[SIGNATURE, RH SIDE]

[ADD TRANSCRIPTION]Blank Form based on HCA 30/225 StGeo Item 125r (IMG_122_11_7576.JPG)

[ADD TRANSCRIPTION]Blank Form based on HCA 30/225 StGeo Item 130r (IMG_122_11_7564.JPG)

[ADD TRANSCRIPTION]